AEG L76880
  • L76880
  • 0
  • 제조사 : AEG
  • 출시일 : 2007-03
  • 쇼핑몰 : 총 0 개
종류 : 드럼세탁기 세탁방식 : 세탁전용
세탁용량 : 7kg 주요코스 : 손세탁, 다림질
부가기능 : 물추가, 4단계헹굼, 급속헹굼, 리플레시, 믹스물온도, 업데이트 물사용량 : 49L
에너지소비효율 : 4등급  
  • Washing Machine Drain Pump, Electrolux, - Aeg, Bendix, Brandt, De Dietrich
  • www.apart4u.co.uk
  • Washing Machine Askoll Drain Pump - Aeg, Baumatic, Belling, Bendix,
  • www.apart4u.co.uk
   
from Google Image